Skip to main content

هر چند سهامداران، مالکان شرکت هستند اما شرکت توسط مدیران کنترل می شود؛ جدایی مالکیت از مدیریت منجر به ایجاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران می شود که برای راهبری صحیح آن نیاز به حاکمیت شرکتی احساس می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کتاب «راهنمای عملی پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی» نوشته مهدی محمودی در سه فصل به ارائه راه کارهای عملی برای پیاده سازی حاکمیتی شرکتی پرداخته است.

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان است که از طریق آن اهداف شرکت تعیین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می‌شود.

در فصل اول کتاب راهنمای عملی پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، پس از تعریف مفاهیم حاکمیت شرکتی، عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سیستم‌ های متفاوت حاکمیت‎ شرکتی و مدل‌های حاکمیت شرکتی تشریح شده است و پس از آن  عوامل موثر بر مدل حاکمیت شرکتی مناسب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم کتاب ابعاد، مولفه ها و شاخص های مهم حاکمیت شرکتی در ایران و راه کارهای عملی جهت پیاده سازی آن تشریح شده است. با توجه به جایگاه و نقش مهم هیات مدیره در پیاده سازی موفق اصول حاکمیت شرکتی، در ابتدای فصل سوم چهل وظیفه هیات مدیره در خصوص پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی بیان شده است و در ادامه سازوکار تعیین کمیته‌های‌ تخصصی هیات مدیره، نحوه تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی، منشور هیات مدیره، نحوه استقرار سیستم کنترل‌های داخلی در شرکت مادر و شرکتهای فرعی و روش گزارشگری حاکمیت شرکتی تشریح شده است.

این کتاب نقشه راه پیاده سازی اصول مهم حاکمیت شرکتی در ایران است و به علاقه مندانی که در حوزه حاکمیت شرکتی فعالیت می کنند کمک می کند تا با چارچوب حاکمیت شرکتی در ایران آشنا شوند .

از طرفی این کتاب برای مدیران هوشمندی که نگران آینده کسب و کارشان هستند نیز مناسب است و مدیران می توانند با بکارگیری راهنمایی های ارایه شده تا حدود زیادی اصول حاکمیت شرکتی را در شرکتهای خودشان پیاده سازی کنند.

امیدورام مطالب ارایه شده در کتاب مفید فایده باشد.