Skip to main content

بورسان: گفته می‌شود که حاکمیت شرکتی توسط کشورهایی ایجاد شده که دارای بنگاه‌های خصوصی زیادی هستند و این بنگاه‌ها نیازمند سرمایه‌های مردم بودند و در نتیجه برای جلب اعتماد همگانی، مجموعه قوانین، روش‌ها و فرآیندهایی را ایجاد کردند تا دموکراسی سهامداری برقرار شود.

از طرفی دیگر گفته می‌شود حاکمیت شرکتی در ایران جواب نمی‌دهد چراکه ۸۰ درصد بازار سرمایه به صورت مستقیم در اختیار سازمان‌های دولتی و شبه دولتی است. وقت اجرای حاکمیت شرکتی در ایران فرا رسیده است؟

گفت‌وگوی بورسان با مهدی محمودی، مدیر ارشد مالی و ریسک

https://bourseon.com/R62V