Skip to main content

روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه فرصتی فراهم شد در جمع مدیران گروه مالی نماد غدیر به بررسی اثرات ساختار حاکمیت شرکتی بر خلق ارزش در شرکتهای گروه مالی نماد غدیر بپردازیم، به نظر یکی از مهمترین اثرات مهم حاکمیت شرکتی ( به شرط پیاده سازی درست و اصولی) کاهش اثرات نامطلوب مداخلات خارج از شرکت ( مداخلات قانونی و دولتی) است، مکنزی در یک کار پژوهشی به تاثیر این مورد بر سود قبل از بهره ، استهلاک و مالیات شرکتها در صنایع مختلف پرداخته است که نتایج آن قابل توجه است ( تصویر شماره ۱)، هرچند من کار پژوهشی صورت پذیرفته در این خصوص در ایران ندیدم اما به تجربه یکی از مهمترین مشکلات بازار سرمایه ایران در حال حاضر مداخلات دولتی از جمله قیمت گذاری دستوری است.