Skip to main content

 چند وقتی است که مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در ایران داغ شده است. در صورتی بخواهیم حاکمیت شرکتی را در بورس پیاده کنیم باید چه روندی را در پیش بگیریم؟ چه زمانی این اصول می‌توانند در بورس ایران اثر بخش باشد؟

اساسا چه نیازی به حاکمیت شرکتی داریم؟

در پاسخ به سوالات مربوط به حاکمیت شرکتی در ایران با جناب آقای طحانی مصاحبه ای داشتم که در لینک ذیل می توانید مشروح این مصاحبه را ببینید.

https://bourseon.com/Z25v

نحوه پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی
نحوه پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی