Skip to main content

روز سه شنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ جلسه اول کارگاه آموزشی بکارگیری الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس برای مدیران شرکتهای گروه مالی نماد غدیر برگزار گردید و ضمن بررسی فلسفه حاکمیت شرکتی به بررسی نقش آن در ایجاد خلق ارزش برای شرکتهای گروه پرداخته شد و مدیران گروه نیز دغدغه های خود در خصوص بکارگیری الزامات حاکمیت شرکتی را مطرح نمودند.