Skip to main content
  • حاکمیت شرکتی فقط چارچوبی از بایدها و نبایدهای قانونی و مقررراتی نیست، حاکمیت شرکتی نقشه راه مدیران هوشمند است که ربای کسب ثروت و پایداری کسب و کار خود برنامه های طولانی مدت دارند، برای پیاده سازی درست حاکمیت شرکتی نیاز به شناخت الزامات اجرای حاکمیت شرکتی در بورس ایران داریم ، در همین راستا با موضوع سنجش اجرای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورسی مهمان بورسآن بودم که جزییات آن را در لینک ذیل میتوانید مشاهده فرمایید.

الزامات اجرای حاکمیت شرکتی در بورس ایران