Skip to main content

اجرای حاکمیت شرکتی عامل تقویت بازار سرمایه و شرکتها خواهد شد، به عبارتی شرکتهایی که مدیران هوشمند داشته باشند با بکارگیری استانداردهای حاکمیت شرکتی عامل موفقیت شرکت را در بلندمدت به وجود می آورند.

در همین راستا مصاحبه ای با خبرنگار بورس داشتم و با بیان اینکه جای خالی حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه به شدت احساس می‌شود به اهمیت روزافزون این موضوع در دنیا اشاره کردم.
حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از فرآیند ها، سیستم ها، قوانین، مقررات و دستور العمل‌هایی است که در نهایت منجر به تحقق چهار هدف می‌شود که شامل پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت یک سان حقوق ذی نفعان است.
وجود این چهار رکن مورد نیاز بازار سرمایه کشور است، اما همان طور که عملیاتی کردن این اهداف بسیار مهم است، اجرایی کردن آن‌ها نیز بسیار سخت است.

برای مطالعه کامل مصاحبه لطفا از لینک پایین استفاده فرمایید

https://www.iribnews.ir/00F0KW