امروزه یکی از مهمترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای شروع و همچنین ادامه فعالیت کسب و کارشان است. هرچند در ایران به طور سنتی بیشتر افراد جهت تامین مالی بنگاه خود به بانک ها مراجعه می کنند اما مدیران آگاه به بازار سرمایه ازابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه نیز استفاده می نمایند.

به طور خلاصه دو روش تامین مالی در بازار سرمایه وجود دارد:

روش اول : تامین مالی از طریق پذیرش و عرضه بخشی از سهام شرکت در بورس که در نوشتار ذیل به طور کامل به این مطلب پرداخته ایم

راهنمای پذیرش و عرضه سهام شرکت در بورس

روش دوم : تامین مالی با استفاده از اوراق بدهی که فایل ذیل در این خصوص تقدیم حضور می گردد.

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه