Skip to main content

 امروزه تاسیس یک شرکت کار بسیار آسانی است اما بسیاری از عزیزانی که به این مهم می پردازند از تکالیف قانونی بعد از ثبت و تاسیس شرکت خود غافل هستند که با توجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار به مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پس از ثبت و تاسیس می پردازم.


۱- پرداخت حق تمبر از تاریخ ثبت قانونی شرکت به مدت ۲ ماه و از ماخذ نیم در هزار سرمایه ثبتی، جهت کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (به استثنای شرکت های تعاونی).

ماده۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار(۱) مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

۲- ثبت و پلمپ دفتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل در سال اول تاسیس می بایست حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از ثبت شرکت انجام و از سال بعد یک ماه قبل از شروع سال مالی جدید با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها انجام گردد.
۳- نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر قانونی بطور دائم و ارائه آنها برای حسابرسی با درخواست مراجع قانونی مانند سازمان امور مالیاتی، اداره ارزش افزوده و سازمان تامین اجتماعی و… .
۴- دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و تکمیل آن با مستندات مندرج در دفترچه و تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی.
۵- ثبت نام جهت اخذ کد اقتصادی جدید در سامانه tax.gov.ir و نیز ثبت نام ارزش افزوده پس از صدور اولین فاکتور فروش و یا قرارداد، در سامانه vat.ir .
۶- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ارزش افزوده خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان هر فصل تسلیم نمایند.
۷- اشخاص حقوقی مکلفند برای انجام معاملات (خرید و فروش) خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات فصلی خود را به صورت الکترونیکی در پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.
۸- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود را حداکثر ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.

طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم :”اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

چنانچه شرکت ها در مهلت معین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم را ارائه کنند ظرف مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و سوابق شرکت بررسی می شود و میزان مالیات تخصیص یافته به شرکت اعلام می گردد و در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نشده باشد این بررسی و تعیین مالیات شرکت پنج سال طول خواهد کشید.

لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ها در موعد تعیین شده اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(روزنامه و کل)و اسناد مدارک لازم را به اداره دارایی ارائه نمایند رسیدگی به مالیات شرکت از طریق دفاتر ارائه شده انجام خواهد شد و اگر شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مذکور در بند فوق را در موعد تعیین شده ارائه ننماید و به انجام سایر وظایف مالیات تعیین شده نیز اقدام نکند رسیدگی از طریق علی الراس انجام خواهد شد.

۹- دریافت کد کارگاه تامین اجتماعی و تسلیم ماهانه لیست بیمه حقوق کارکنان به سازمان تامین اجتماعی.
۱۰- تهیه و تسلیم ماهانه لیست مالیات حقوق کارکنان به سازمان امور مالیاتی

اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی بعد از ثبت و تاسیس شرکت، عبارتند از:

۱-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
۲-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
۳-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
۴-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
۵-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
۶-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
۷-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
۸-مهر شرکت
۹-فیش واریزی نیم در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
۱۰-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت


با رعایت مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پس از ثبت و تاسیس ، با آسودگی خاطر به فعالیتهای اقتصادی خود بپردازید.

سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

سامانه سازمان تامین اجتماعی