Skip to main content

توسعه و رشد اقتصاد کشور در گرو رشد بازار سرمایه است، سهام شرکتهای بزرگ دنیا در بورس های بین المللی مورد معامله قرار می گیرد و بدین صورت توازن اقتصادی بین افراد سرمایه گذار و شرکتهای سرمایه پذیر برقرار می گردد و هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر از این جریان منتفع می شوند. با توجه به اهمیت این مساله در این نوشتار به نحوه پذیرش وعرضه سهام شرکت در بورس می پردازم.

وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان ایران اکنون در موقعیت خاصی است و به عقیده بنده اقتصاد امروز ما دیگر توان تاوان تصمیمات اشتباه را ندارد و هر تصمیم اشتباهی ممکن است تبعات جبران ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

به عقیده اینجانب با توجه به اهمیت بورس برای دولت در حال حاضر و همچنین استقبال بی سابقه مردم به بازار سرمایه به طوریکه از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود ۴ میلیون کد سهامداری برای مردم صادر شده است، امسال بهترین فرصت جهت ورود شرکتها به بورس و تعمیق بخشیدن به بازار سرمایه از طریق پذیرش و عرضه سهام شرکتها در بورس است.

با ورود شرکتهای بیشتر به بازار سرمایه و همچنین افزایش عرضه سهام شرکتهای موجود در بورس ، عمق بازار سرمایه بیشتر خواهد شد و طبیعتا بازار سرمایه نسبت به جریانات غیرعادی (افزایش و کاهش قیمت سهام ) مصون تر خواهد شد.

و از طرفی شرکتها ( مخصوصا شرکتهای فعال بخش خصوصی) می توانند با طی نمودن فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت در بورس از دو منظر مشارکت فعال در رشد اقتصاد کشور و منتفع شدن از منافع بازار سرمایه بهره مند شوند.

مرور ادامه