Skip to main content

لزوم چرخش حسابرس در ایران – دوره تصدی حسابرس:

از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، چرخش حسابرس است. مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار “مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی(شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس وشرکتهای فرعی متعلق به آنها – شرکتهای سهامی عام با عرضه عمومی – نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و حسابرس طرحهائی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند) مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی مرور ادامه