Skip to main content

با توجه به اهمیت بالای بعد شفافیت اطلاعاتی در پیاده سازی موفق حاکمیت شرکتی، در ادامه به ابعاد شفافیت و اهمیت آن در پیاده سازی موفق حاکمیت شرکتی می پردازم.

۴ مولفه رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان، کیفیت و کفایت افشای اطلاعات، اطلاعات مربوط به حسابرسی و افشاهای مربوط به پاداش و سهام اعضای هیات مدیره از ابعاد شفافیت شرکتها می باشد که در ادامه به بررسی شاخص های مربوطه به هر یک از ۴ مولفه فوق خواهیم پرداخت.  

۱– شاخص های مولفه رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان:

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان حداقل اطلاعاتی را که هر یک از شرکتهای بورسی و فرابورسی باید در موعد تعیین شده در  سامانه کدال

مرور ادامه