Skip to main content

همان طور‌که میدانید یکی از سوالات مهم جامعه حسابداران کشور در حال حاضر نحوه تهیه صورت گردش وجوه نقد بر اساس استانداردهای جدید حسابداری است.

مطابق با مفاد استانداردهای جدید حسابداری صورت گردش وجوه نقد در ۳ طبقه تهیه خواهد شد.

طبقه وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

طبقه وجوه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

طبقه وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

همان طور که میدانید مطابق با فرمت قبلی، صورت گردش وجوه نقد در ۵ طبقه تهیه می گردید که ۲ طبقه جریانات نقدی ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و جریانات نقدی ناشی از مالیات بر درآمد در فرمت جدید حذف گردیده است.

با توجه به حذف ۲ طبقه در فرمت جدید صورت گردش وجوه نقد یکی از مواردی که باید به آن پرداخته شود این است که در فرمت جدید جریانات نقدی مربوط به این ۲ طبقه چگونه افشا خواهد شد.

به عبارتی جریانات نقدی ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و جریانات نقدی ناشی از مالیات بر درآمد در فرمت جدید صورت گردش وجوه نقد چگونه افشاء خواهد شد.
به عبارتی یکی از سوالات پرتکرار این روزها تفاوت‌های نحوه تهیه صورت گردش وجوه نقد بر اساس استانداردهای جدید حسابداری با استانداردهای قدیم است.

در فرمت جدید صورت گردش وجوه نقد ( صورت جریانات نقدی):

جریانات نقدی مالیات بر درآمد با توجه به اینکه مرتبط با فعالیتهای عملیاتی شرکت است در بخش وجوه حاصل از فعالیتهای عملیاتی افشا می گردد و وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری ها به عنوان نمونه سود سهام دریافتی با توجه به اینکه مرتبط با فعالیتهای سرمایه گذاری است در بخش فعالیتهای سرمایه گذاری و وجوه پرداختی بابت تامین مالی به عنوان مثال سود سهام پرداختی یا بهره پرداختی در بخش فعالیتهای تامین مالی طبقه بندی می شود.

در ویدیو زیر ما به این موضوع می پردازیم

https://www.aparat.com/v/aptGK

برای آشنایی با اینجانب لطفا کلیک فرمایید