Skip to main content

 ارزش گذاری دارایی ها به صورت عملی و کاربردی

یکی از سخت ترین مقوله های مربوط به سرمایه گذاری، ارزش گذاری دارایی ها است.

در این نوشتار سعی بر این دارم تا با استفاده از برخی منابع موجود و تجربه کاری چندین ساله خودم در حوزه بازار سرمایه به تشریح ارزش گذاری دارایی ها به صورت عملی و کاربردی بپردازم:

برای مطالعه هر فصل لطفا روی شماره فصل کلیک کنید، مطالب هر فصل و فصل های بعدی به مرور تکمیل خواهد شد، در تهیه این مطالب رویکرد عملی و کاربردی آن مد نظر اینجانب است.

۱ مفاهیم کلی ارزش گذاری

۲ ابزارهای مورد نیاز ارزش گذاری