Skip to main content

مقدمه :

مطابق با ابلاغیه مورخ ۹۷/۰۸/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» لازم‌الاجرا گردید که در ادامه به اهمیت حسابداری در اجرای حاکمیت شرکتی خواهم پرداخت.

همچنین می توانید در لینک زیر نحوه پیاده سازی حاکمیت شرکتی را بر اساس مدل های ارایه شده در ایران مطالعه فرمایید.

نحوه پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی در ایران

مطابق با این دستورالعمل هدف از اصول حاکمیت شرکتی، کمک به خط‌مشی‌گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت تعیین گردید و هیات ‌مدیره شرکتها باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نماید. یکی از مهمترین ابزارهای هیات مدیره جهت اطمینان معقول از محقق شدن اهداف حاکمیت شرکتی سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد، در ادامه به اهمیت موضوع سیستم حسابداری در طراحی و پیاده سازی حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.

حاکمیت شرکتی:

تعاریف بسیاری از حاکمیت شرکتی وجود دارد، طبق گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است.

مرور ادامه