Skip to main content

هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم گیرنده نقش به سزایی در موفقیت و شکست یک شرکت دارند، اثر بخشی هیات مدیره و اهمیت آن در پیاده سازی موفق حاکمیت شرکتی بر هیچکس پوشیده نیست. در ادامه به بررسی این مهم خواهم پرداخت.

در قسمت اول ابعاد شفافیت و مولفه ها و شاخص های آن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مدل ارایه شده دومین بعد تاثیرگذار در حاکمیت شرکتی، اثربخشی هیات مدیره است که ۴ مولفه ساختار و ترکیب هیات مدیره، جلسات هیات مدیره، پاداش و ارزیابی عملکرد و ساختار حاکمیتی جز مولفه های آن است که در ادامه به ترتیب به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

۱-شاخص های مولفه ساختار و ترکیب هیات مدیره:

اندازه ( تعداد اعضاء) هیات مدیره
درصد اعضای غیر اجرایی هیات مدیره
درصد اعضای مستقل هیات مدیره
وجود ترکیب بهینه مهارت، تخصص و تجربه در هیات مدیره
میزان مالکیت سهام اعضای هیات مدیره
تفکیک نقش رییس هیات مدیره و مدیر عامل

تعداد اعضای هیات مدیره:

مرور ادامه