Skip to main content

برای مطالعه مهترین تفاوتهای صورتهای مالی نمونه جدید که بر اساس استانداردهای جدید حسابداری به روز شده است با صورتهای مالی نمونه قدیمی باید فایل ذیل را دانلود و مطالعه بفرمایید.