Skip to main content

نگارش دفاتر قانونی و تهیه اظهارنامه مالیاتی:

قسمت اول:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:

کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت، ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اقدامات زیر را انجام دهند. در ادامه با برخی از قوانین و مقررات مربوط به نحوه نگارش دفاتر قانونی و تهیه اظهارنامه مالیاتی آشنا خواهیم شد:

۱-دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و تکمیل ان با مستندات مندرج در دفترچه و تشکیل پرونده مالیاتی

۲-پرداخت حق تمبر از تاریخ ثبت قانونی شرکت به مدت ۲ ماه و از ماخذ نیم (۰۰۵/۰) نیم در هزار بر اساس ارزش اسمی سهام جهت کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی. (اصلاحیه ق .م . م . اجرا از ۱/۱/۹۵)

۳-ثبت و پلمپ دفتر روزنامه کل در سال اول تاسیس حداکثر تا ۳۰ روز پس از ثبت شرکت و در سنوات آتی قبل از شروع مالی با مراجعه و درخواست مسئولین شرکت توسط اداره ثبت شرکتها انجام گردد.

۴-اشخاص حقوقی مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی (اداره امور مالیاتی زیربط) در پایان هر فصل و بطور الکترونیکی ارسال نمایید.

۵- استفاده از صورتحساب فروش کالا و خدمات حسب موارد اعلامی سازمان امور مالیاتی.

-نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتها

۱-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده ) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود(ماده ۱۰۶ اصلاحی ق.م.م)

۲- اشخاص حقوقی مکلفند فعالیتهای شغلی و موضوعی خود را در دفاتر قانونی (روزنامه و کل) موضوع قانون تجارت و براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ثبت و نگهداری نمایند. چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک مورد قبول واقع گردد، درآمد مشمول مالیات مطابق مقررات تعیین می گردد.

-تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس

۱-در صورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتیکه مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خودداری نماید.
تهیه و تکمیل دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی
دسترسی مستقیم به سایت سازمان امور مالیاتیسازمان امور مالیاتی کشور