Skip to main content

با توجه به حرکت آهسته ایران به سمت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و الزام بکارگیری آن توسط برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، همکاران حرفه ای بیش از پیش به اهمیت یادگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پی برده اند و گواه این امر کلاس های آموزشی و منابع آموزشی در این خصوص است.

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با تهیه منابع آموزشی اقدامات بسیار مفیدی انجام داده است.

با توجه به ضرورت مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی ، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تهیه فایل آموزشی در این خصوص نموده است که مطالب آن مفید فایده است.

هر چند مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی باید به صورت استاندارد به استاندارد صورت پذیرد اما این فایل به مقایسه استاندارهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی با تمرکز بر جنبه اندازه گیری پرداخته است.

دانلود فایل

https://ifrs.seo.ir/Page/Index/MjU=/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C