Skip to main content

یکی از مهمترین اهداف تهیه صورتهای مالی یک شرکت، ارایه اطلاعات مالی آن شرکت به استفاده کنندگان، جهت آنالیز شرکت می باشد.

ما برای مقاصد متعددی ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی داشته باشیم.

به عنوان مثال:

یک مدیر برای شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه خود نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورتهای مالی دارد،

یک سرمایه گذار به منظور شناسایی فرصتهای بهینه سرمایه گذاری نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورتهای مالی دارد،

یک مالک جهت جلوگیری از زیان دهی بیزینس خود و همچنین افزایش سود آوری خود نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورتهای مالی دارد و ….

اما سوال اصلی اینجاست که چه گونه عملکرد یک شرکت را آنالیز کنیم:

گام اول برای آنالیز اطلاعات، فهم اطلاعات است، تا زمانی که از اطلاعات صورتهای مالی فهم درستی نداشته باشیم، طبیعتا آنالیز درستی از صورتهای مالی نخواهیم داشت.

شما به عنوان یک تحلیلگر اطلاعات مالی، باید مفهوم صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه را بدانید.

گام دوم، محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است که باید بتوانیم نسبتهای مالی مربوط به عملیات شرکت را محاسبه نماییم.

به عنوان مثال باید بتوانیم مجموعه کامل نسبتهای مالی شامل نسبتهای نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبتهای اهرمی و …. را به درستی محاسبه نماییم.

گام سوم، یادگیری مهارت تجزیه و تحلیل اطلاعات است که برای انجام این کار باید روابط بین اطلاعات مالی را به خوبی فرا بگیریم.

به عنوان مثال باید بدانیم برای محاسبه دوره وصول مطالبات به چه اطلاعاتی و از کدام بخش صورتهای مالی نیاز داریم.

گام چهارم و مهترین اقدام جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، پیش بینی آینده شرکت با توجه به بررسی اقدامات گذشته شرکت است.

مهترین رسالت جمع آوری اطلاعات گذشته شرکت و تجزیه و تحلیل اطلاعات دست یابی به توانایی پیش بینی آینده یک شرکت است.

همان طور که در مقاله ضرورت تهیه نقشه راه مالی نوشتم ما باید بتوانیم با استفاده از مجموعه اطلاعات گذشته برای آینده کسب و کارمان برنامه ریزی کنیم.

همه این آیتم ها را شما در کارگاه یک روزه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فرا خواهید گرفت.

برای مشاهده ویدئو نمونه کلاس درس حسابداری کاربردی اینجانب کلیک فرمایید. 

با ما در تماس باشید

۰۹۳۵۷۷۵۰۹۷۲