Skip to main content

تغییر در سود باقی مانده

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مفهوم سود باقی مانده، رشد در سود را به رشد در سود باقی مانده، هزینه سرمایه، هزینه بهره پس از مالیات و نرخ هزینه سرمایه، تجزیه و با استفاده از این تجزیه به توضیح روابط آن ها با بازده جاری سهام پرداختیم. اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ (۱۰۹۸ سال- شرکت) جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که تغییر در تمامی اجزای سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد. این تحقیق به اهمیت استفاده از سود باقی مانده در محاسبات بازده سهام شر کت ها توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری تاکید می نماید.
متن کامل مقاله را از لینک زیر می توانید دانلود فرمایید.
همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری