پس از بررسی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای مالی در این نوشتار به شرایط تاسیس و فعالیت شرکت سبدگردان خواهیم پرداخت.

با ارایه چند سوال و پاسخ به سوالات شرایط تاسیس و فعالیت شرکت سبدگردان را به طور کامل بررسی می کنیم.

۱- منظور از سبدگردان چیست؟

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ” سبد گردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد “

۲- حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت سبدگردان چه مبلغ است؟

مرور ادامه

در مطالب متعددی در خصوص افزایش سرمایه صحبت شده است ، اما کمتر به مقوله کاهش سرمایه پرداخته شده است، در این نوشتار به سوال، منظور از کاهش سرمایه چیست؟ پاسخ می دهیم.

کاهش سرمایه بر اساس قانون تجارت به دو شکل صورت می پذیرد:

الف- کاهش سرمایه اجباری

ب- کاهش سرمایه اختیاری

در ادامه به بررسی هر دو حالت خواهیم پرداخت.

مرور ادامه

 امروزه تاسیس یک شرکت کار بسیار آسانی است اما بسیاری از عزیزانی که به این مهم می پردازند از تکالیف قانونی بعد از ثبت و تاسیس شرکت خود غافل هستند که با توجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار به مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پس از ثبت و تاسیس می پردازم.


۱- پرداخت حق تمبر از تاریخ ثبت قانونی شرکت به مدت ۲ ماه و از ماخذ نیم در هزار سرمایه ثبتی، جهت کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (به استثنای شرکت های تعاونی).

ماده۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار(۱) مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

مرور ادامه

اشخاص حقیقی، بخشی از مودیان نظام مالیاتی هستند.

درآمدی که این افراد از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های قانون مالیات های مستقیم در ایران تحصیل کند. پس از کسر معافیت‌های مقرردر این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
صاحبان مشاغل طبق تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم مکلف‌اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود.

این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل باید دفاتر و یا اسناد و مدارک

مرور ادامه

با توجه به اهمیت نقش حسابداری در هر شرکتی در این نوشتار به چرایی و چگونگی این مهم با عنوان ” چگونه سیستم حسابداری را طراحی و پیاده سازی کنیم ” می پردازم.

چند نکته کلیدی:

۱-لطفا حسابداری را محدود به یک فرد نکنید ، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی بسیار مهم است، لطفا حسابدارانی استخدام نکنید که برای شما دفترداری کنند، حسابدارانی استخدام کنید که برای شما سیستم حسابداری طراحی و پیاده سازی کنند، چرا ؟

مرور ادامه