همان طور‌که میدانید یکی از سوالات مهم جامعه حسابداران کشور در حال حاضر نحوه تهیه صورت گردش وجوه نقد بر اساس استانداردهای جدید حسابداری است.

مطابق با مفاد استانداردهای جدید حسابداری صورت گردش وجوه نقد در ۳ طبقه تهیه خواهد شد.

طبقه وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

طبقه وجوه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

طبقه وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

همان طور که میدانید مطابق با فرمت قبلی، صورت گردش وجوه نقد در ۵ طبقه تهیه می گردید که ۲ طبقه جریانات نقدی ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و جریانات نقدی ناشی از مالیات بر درآمد در فرمت جدید حذف گردیده است.

با توجه به حذف ۲ طبقه در فرمت جدید صورت گردش وجوه نقد یکی از مواردی که باید به آن پرداخته شود این است که در فرمت جدید جریانات نقدی مربوط به این ۲ طبقه چگونه افشا خواهد شد.

به عبارتی جریانات نقدی ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و جریانات نقدی ناشی از مالیات بر درآمد در فرمت جدید صورت گردش وجوه نقد چگونه افشاء خواهد شد.
به عبارتی یکی از سوالات پرتکرار این روزها تفاوت‌های نحوه تهیه صورت گردش وجوه نقد بر اساس استانداردهای جدید حسابداری با استانداردهای قدیم است.

در فرمت جدید صورت گردش وجوه نقد ( صورت جریانات نقدی):

جریانات نقدی مالیات بر درآمد با توجه به اینکه مرتبط با فعالیتهای عملیاتی شرکت است در بخش وجوه حاصل از فعالیتهای عملیاتی افشا می گردد و وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری ها به عنوان نمونه سود سهام دریافتی با توجه به اینکه مرتبط با فعالیتهای سرمایه گذاری است در بخش فعالیتهای سرمایه گذاری و وجوه پرداختی بابت تامین مالی به عنوان مثال سود سهام پرداختی یا بهره پرداختی در بخش فعالیتهای تامین مالی طبقه بندی می شود.

در ویدیو زیر ما به این موضوع می پردازیم

https://www.aparat.com/v/aptGK

برای آشنایی با اینجانب لطفا کلیک فرمایید

در این قسمت سایت بر آنیم تا پاسخی برای پرسش چگونه فروش شرکت را تحلیل کنیم؟ بیابیم.

یکی از مهمترین آیتم های سودوزیان هر شرکت که باید به دقت مورد آنالیز قرار گیرد، فروش شرکت است.

گاها مشاهده می شود برای تحلیل فروش شرکت فقط به نسبت گیری نسبت به سال های قبل و به عبارتی به درصد افزایش یا کاهش فروش نسبت به سالهای قبل بسنده می شود.

همان طور که میدانیم مبلغ فروش شرکت از دو آیتم مهم مقدار فروش و نرخ فروش تشکیل می گردد.

برای تحلیل فروش شرکت حتما باید آثار مقدار و نرخ فروش تفکیک گردد.

به عبارتی اگر شرکت سال قبل ۱۰۰۰ ریال فروش داشته و امسال فروش شرکت معادل ۲۰۰۰ ریال است، هر چند فروش شرکت معادل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، اما مهمتر از محاسبه ۱۰۰ درصد افزایش در فروش تفکیک نمودن آن به آثار مقدار و ریال است.

یعنی اینکه از این ۱۰۰ درصد افزایش در مبلغ فروش شرکت ، چند درصد آن مربوط به افزایش در مقدار فروش شرکت است و چند درصد آن مربوط به افزایش در نرخ فروش محصولات است.

با توجه به اینکه قیمت فروش محصولات توسط بازار مشخص می گردد، طبیعی است چنانچه افزایش در مبلغ فروش تماما ناشی از افزایش در نرخ فروش باشد و مقدار فروش شرکت یا به عبارتی سهم بازار شرکت افزایش پیدا نکرده باشد این افزایش ناشی از عملکرد مدیر نخواهد بود

و بالعکس چنانچه افزایش در فروش شرکت ناشی از افزایش در مقدار و سهم بازار شرکت باشد این نشاندهنده عملکرد مطلوب مدیریت در بخش فروش شرکت است.

برای توضیح بیشتر مساله به اطلاعات ذیل که از صورتهای مالی یک شرکت بورسی استخراج شده است دقت بفرمایید:

 سال ۱۳۹۷- میلیون ریالسال ۱۳۹۶-میلیون ریال
فروش۲۳۴,۱۰۰,۹۴۹۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹
افزایش مبلغی نسبت به سال قبل۷۶,۰۷۹,۱۱۰
درصد افزایش نسبت به سال قبل۰.۴۸۱

همان طور که مشاهده می گردد مبلغ فروش شرکت معادل ۷۶.۰۷۹.۱۱۰ میلیون ریال حدود ۴۸ درصد نسبت با سال قبل افزایش پیدا نموده است.

اگر این افزایش در مبلغ فروش به اثرات افزایش در نرخ و مقدار تفکیک نگردد موجب اشتباه در آنالیز خواهد شد.

در ادامه به تفکیک مبلغ افزایش در فروش به آثار افزایش در نرخ و مقدار خواهیم پرداخت:

۱۳۹۷  ۱۳۹۶
شرحمقدار فروشنرخمبلغمقدار فروشنرخمبلغ
محصولات A تن۵,۰۲۱,۰۰۰۳۲,۳۸۴,۶۳۴۱۶۲,۶۰۳,۲۴۸۵,۲۲۵,۰۰۰۲۰,۹۷۶,۷۷۹۱۰۹,۶۰۳,۶۷۱
محصولات B تن۱,۴۱۳,۰۰۰۳۸,۷۹۳,۵۱۶۵۴,۸۱۵,۲۳۸۱,۴۷۲,۰۰۰۲۶,۳۵۴,۰۳۵۳۸,۷۹۳,۱۴۰
محصولات C تن۲۸۱,۰۰۰۵۹,۳۶۸,۱۹۶۱۶,۶۸۲,۴۶۳۲۹۱,۰۰۰۳۳,۰۷۵,۶۹۸۹,۶۲۵,۰۲۸
سایر تن      
جمع ۶,۷۱۵,۰۰۰ ۲۳۴,۱۰۰,۹۴۹۶,۹۸۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹

در جدول بالا مقدار و نرخ فروش محصولات شرکت در طی ۲ سال ۹۶ و ۹۷ مشاهده می شود.

ابتدا به محاسبه اثرات ناشی از افزایش در نرخ فروش محصولات می پردازیم:

شرح مقدار فروش سال ۹۷افزایش نرخ فروش سال ۹۷ نسبت به ۹۶اثرات ناشی از افزایش در نرخ 
محصولات A تن۵,۰۲۱,۰۰۰۱۱,۴۰۷,۸۵۵۵۷,۲۷۸,۸۴۰
محصولات B تن۱,۴۱۳,۰۰۰۱۲,۴۳۹,۴۸۱۱۷,۵۷۶,۹۸۶
محصولات C تن۲۸۱,۰۰۰۲۶,۲۹۲,۴۹۸۷,۳۸۸,۱۹۲
سایر تن  ۰
جمع   ۸۲,۲۴۴,۰۱۸

همان طور که مشاهده می گردد افزایش در نرخ فروش محصولات منجر به افزایش ۸۲.۲۴۴.۰۱۸ میلیون ریال فروش محصولات شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ شده است.

حال به بررسی اثرات مقداری می پردازیم:

شرح مقدار فروش سال ۹۷مقدار فروش سال ۹۶کاهش مقدار فروشنرخ فروش سال ۹۶اثرات کاهش مقدار فروش
محصولات A تن۵,۰۲۱,۰۰۰۵,۲۲۵,۰۰۰-۲۰۴,۰۰۰۲۰,۹۷۶,۷۷۹-۴,۲۷۹,۲۶۳
محصولات B تن۱,۴۱۳,۰۰۰۱,۴۷۲,۰۰۰-۵۹,۰۰۰۲۶,۳۵۴,۰۳۵-۱,۵۵۴,۸۸۸
محصولات C تن۲۸۱,۰۰۰۲۹۱,۰۰۰-۱۰,۰۰۰۳۳,۰۷۵,۶۹۸-۳۳۰,۷۵۷
سایر تن     
جمع     -۶,۱۶۴,۹۰۸

مشاهده می گردد که شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۷۳۰۰۰ تن محصول کمتر فروخته و به لحاظ مقداری معادل ۶.۱۶۴.۹۰۸ میلیون ریال نسبت به سال قبل کمتر فروش داشته است.

نتیجه اینکه تمام مبلغ افزایش در فروش سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش در نرخ و مربوط به بازار بوده است و شرکت به لحاظ مقدار فروش افت داشته است.

قبل از هر چیزی برای تحلیل فروش شرکت باید آثار ریالی و مقدار آن تفکیک گردد.

امیدوارم با ارایه پاسخ برای پرسش چگونه فروش شرکت را تحلیل کنیم؟ شما هم بتوانید فروش شرکت خودتان را بررسی و تحلیل کنید.

برای آشنایی بیشتر با اینجانب لطفا کلیک فرمایید

مجموعه مقالات اینجانب

یکی از موارد مهم و ضروری در فهم صورتهای مالی، قدرت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است.

صورتهای مالی نماینگر اعداد و ارقامی هستند که هر کدام از آنها به تنهایی نشان از موضوعی دارد و همین اعداد در کنار هم و با هم مفاهیم جالبی را نشان می دهند.

در این بخش به اینکه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چقدر نشاندهنده حقیقت اوضاع و احوال شرکت است، نخواهم پرداخت، هر چند که موضوع بسیار مهمی است.

خلاصه عرض کنم، اگر اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل غلط باشد، نتیجه تحلیل بلاشک غلط و بدردنخور است.

بنابراین صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای بهتری برای تجزیه و تحلیل است البته به شرط اینکه گزارش حسابرس مردود و عدم اظهارنظر نباشد و همچنین مفاد بندهای شرط گزارش حسابرس را در تجزیه و تحلیل خود نیز وارد کنیم.

اما مفهوم تجزیه و تحلیل چیست؟

یک فرق اساسی در محاسبه نسبتهای مالی با تجزیه و تحلیل وجود دارد.

محاسبه نسبتهای مالی یعنی ما با استفاده از برخی فرمول های مشخص و معین که در اکثر کتب مدیریت مالی و سرمایه گذاری نیز موجود است، نسبتهای مالی را محاسبه نماییم و این تفاوت اساسی با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دارد.

تجزیه و تحلیل به طور خلاصه یعنی درک و فهم اوضاع و احوال مالی یک شرکت.

تجزیه و تحلیل یعنی قدرت تشخیص وضعیت مالی و عملکردی یک شرکت.

در تجزیه و تحلیل ما باید نتیجه اعداد محاسبه شده تحت عنوان نسبتهای مالی را درک کنیم و در رابطه با آنها حرف بزنیم

فرق محاسبه نسبتهای مالی با تجزیه و تحلیل دقیقا مثل تفاوت شخصی است که فقط نوار قلب می گیرد و متخصص قلب و عروق که نوار قلب را بررسی می کند.

هر دانشجوی رشته حسابداری، حسابرسی، مدیریت ، اقتصاد و … که مدیریت مالی ۱ را گذرانده باشد قادر به محاسبه نسبتهای مالی است اما کمتر افرادی هستند که قادر به تجزیه و تحلیل اعداد حاصل از محاسبه نسبتها باشند.

با توجه به وفور منابع در خصوص نحوه محاسبه نسبتهای مالی در این مجموعه نوشتار اینجانب به صورت خلاصه به نحوه محاسبه نسبتهای مالی و در ادامه به تفصیل به نحوه بررسی اعداد محاسبه شده خواهم پرداخت.

کارگاه فشرده و ویژه آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

برای ارتباط با اینجانب لطفا کلیک کنید

دریافت مجموعه مقالات اینجانب

یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‎گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است. ما در کارگاه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فنون مهم و کاربردی را به شما خواهیم آموخت.

با کسب توانایی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شما هم می توانید همانند سایر تحلیل­‎گران، صورت‌های مالی یک شرکت را مورد بررسی قرار دهید و آنها را تجزیه و تحلیل کنید.

در این کارگاه شما با انواع روش های تجزیه و تحلیل مالی، نسبت‌های مالی و انواع مختلف آن آشنا شده و می‌توانید در پایان کارگاه عملکرد شرکتها را در ابعاد مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار دهید. همچنین این کارگاه در عارضه ‎یابی مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها به شما کمک بسیار زیادی می‌کند.

ما در این کارگاه صورتهای مالی چندین شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم تا شما به صورت کاملا کاربردی با مفاهیم نوین تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنا شوید.

جای تعجب دارد که هنوز در بسیاری از تجزیه و تحلیل ها  فقط از نسبت جاری و آنی برای ارزیابی نقدینگی واحد تجاری استفاده می کنند، امروزه با تهیه صورت گردش وجوه نقد نسبت گردش نقدی و شاخص نقدینگی بسیار کاربردی تر و منطقی تر از نسبتهای جاری و آنی هست. ما به شما مفاهیم نوین تجزیه و تحلیل را خواهیم آموخت.  

هدف از برگزاری این کارگاه این است که شما به عنوان یک مدیر کسب و کار،  فرد علاقه مند به مباحث مالی، یک حسابدار یا مدیر مالی و یا به عنوان یک دانشجو و فارغ التحصیل رشته های حسابداری و مدیریت نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت را به صورت کاربردی فرا گیرید.

اینجانب معتقدم مسایل تئوری مرتبط با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در بسیاری از کتابها به صورت بسیار کامل وجود دارد و شما می توانید به راحتی با تهیه یک کتاب و مطالعه آن نحوه محاسبه نسبتهای مالی را فرا گیرید. 

هدف ما صرفا آموزش نحوه محاسبه نسبتها نیست بلکه هدف اصلی ما آموزش فهم و تحلیل نسبتهاست.

 با توجه به اینکه بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های حسابداری و مدیریت حداقل دروس مدیریت مالی ۱ و  ۲ را پاس می کنند و در این دروس با نحوه محاسبه نسبتهای مالی نیز آشنا میشوند، چرا بعد از فارغ التحصیلی هنوز قادر به تحلیل صورتهای مالی نیستند؟

پاسخ ساده است

به  دلیلی اینکه نسبتها را یاد گرفته اند اما درک نکرده اند.

یادگیری نسبتهای مالی کار ساده ای است اما درک و فهم آنها پیچیده است.

مشکل اصلی در تجزیه و تحلیل، درک و توانایی برقراری ارتباط نسبتها با واقعیت موجود اقتصاد، صنعت و شرکت است.

تجزیه و تحلیل باید نتیجه گرا باشد. منظور از نتیجه گرا بودن اینکه شما بر اساس تجزیه و تحلیل خود تصمیم گیری و انتخاب نمایید و یا حداقل نتایج تجزیه و تحلیل خود را طی گزارشی در اختیار دیگران قرار دهید. 

من معتقدم در پایان هر تجزیه و تحلیلی شما باید قادر به نوشتن حداقل چند صفحه گزارش و یا ارایه تحلیل باشید، گزارش در خصوص وضعیت کلی اقتصاد، صنعت و شرکت مورد نظر.

برای این مهم شما باید نسبتهای مالی را درک کنید.

باید بتوانید نسبتها را برای صورتهای مالی مورد تحلیل، درک کنید.

به عنوان مثال محاسبه نسبتهای جاری و آنی کار بسیار ساده ای است و هر دانشجوی رشته حسابداری که مدیریت مالی ۱ را گذارنده باشد به راحتی این نسبت را محاسبه میکند

چالش اصلی اینجاست که بتوانیم این نسبتها را برای شرکت مورد نظر تحلیل کنیم و نسبت به آن اظهارنظر کنیم.

گاها برخی از همکاران و دوستان حرفه ای میفرمایند نسبت جاری ۲ نسبت مناسبی است!!

سوالی که پیش میاد این است که این نسبت بر مبنای چه معیارهایی برای این شرکت خوب است؟ آیا معیار مورد نظر در صنعت مورد تحلیل هم مناسب است، در وضعیت فعلی اقتصاد که تورم بالا وجود دارد چه طور؟

آیا مدیری که در شرایط تورمی قسمت عمده دارایی های جاری را برای پوشش ریسک کاهش قدرت خرید ( تورم)  تبدیل به دارایی های بلندمدت ( سرمایه ای) نموده است و این تصمیم او منجر به کاهش نسبت جاری شده است، عملکرد بهتری دارد؟ یا مدیری که قسمت عمده وجوه را در حسابهای بانکی پس انداز نموده و نسبت جاری شرکت را هم بالا نگه داشته است؟

نتیجه اینکه نسبت جاری ۲ برای هر شرکتی در هر وضعیت اقتصادی مناسب نیست و این نسبت باید با توجه به شرایط اقتصاد، صنعت و شرکت مورد نظر تحلیل شود، ممکن است این نسبت برای شرکت مورد تحلیل مناسب باشد و برای یک شرکت دیگر مناسب نباشد.

تحلیل باید در کارگاه انجام شود ، منظور از کارگاه محیط عملی و واقعی است.

ما باید یاد بگیریم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را در چارچوب اقتصاد، صنعت و شرکت بررسی کنیم

در این کارگاه هدف ما تنها یادگیری نسبتهای مالی نیست بلکه هدف ما درک و فهم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است.

در پایان این کارگاه شما قادر خواهید بود:

۱- صورتهای مالی شرکتها را به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و بین دو شرکت یا چندین شرکت، یک شرکت را با ارایه دلایل انتخاب کنید،

۲- یک گزارش کامل بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت بنویسید و به دیگران ارایه نمایید،

۳- با انواع روش های تجزیه و تحلیل شرکتها آشنا خواهید شد و علاوه بر محاسبه نسبتهای مالی شما خواهید توانست راه کارهای عملی جهت بهبود نسبتها ارایه نمایید،

۴- شرکتها را مورد عارضه یابی قرار دهید و راه کارهای عملی جهت خروج از زیان و افزایش سود دهی شرکتها ارایه دهید،

سرفصل‌های کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:

 • معرفی صورت‌های مالی اساسی (صورت سود و زیان، سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد)،
 • انواع تکنیک‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی:

۱- تحلیل افقی،

۲- تحلیل روند،

۳- تحلیل عمودی و

۴- تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی شامل:

 • نسبت‌های نقدینگی،
 • نسبت‌های مدیریت بر دارایی‌ها و بدهی‌های جاری عملیاتی (نسبت‌های کارایی)،
 • نسبتهای فعالیت
 • نسبت‌های اهرمی،
 • شاخص‌های ارزیابی کیفیت سود و نسبت‌های سودآوری،
 • رابطه نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی،
 • نسبت‌های کفایت جریان نقد،
 • کاربرد نسبت P/E ،
 • ارزش افزوده بازار MVA
 • ارزش افزوده اقتصادی EVA
 • نحوه تعیین نرخ بازده مورد انتظار
 • معرفی صورت سود و زیان بر مبنای حاشیه فروش
 • درجه اهرم عملیاتی
 • درجه اهرم مالی

در پایان  کارگاه شما باید صورتهای مالی یک شرکت را به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرا دهید .

در این کارگاه ما مطالب مهم و کاربردی را به شما آموزش خواهیم داد و نکات مهم تجزیه و تحلیل را به صورت عملی ارایه خواهیم نمود.

مدت کارگاه ۶ ساعت

میزان سرمایه گذاری شما ۲۰۰ هزار تومان بابت کلاس، جزوه و پذیرایی 

زمان برگزاری کارگاه آموزشی=  اولین دوره سال ۱۳۹۹ بعد از تکمیل ظرفیت کارگاه و در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. 

مکان برگزاری= بالاتر از تقاطع خیابان شریعتی و میرداماد، نرسیده به مترو شریعتی، طبقه فوقانی بانک پارسیان، موسسه آموزش عالی آزاد سروش دانایی

برای آشنایی بیشتر با مدرس دوره  لطفا کلیک فرمایید

مجموعه مقالات مهدی محمودی

نمونه ویدیوی کلاس های برگزار شده


برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید همین الان با شماره ۰۹۳۵۷۷۵۰۹۷۲  تماس بگیرید.

با سلام و احترام

ضمن عرض خسته نباشی و خدا قوتی به عزیزانی که خودشون رو برای کنکور ارشد سال ۱۳۹۹ آماده می کنند.

آزمون کارشناسی ارشد یکی از مهمترین آزمون های زندگی هر جوان ایرانی است

قبولی در این آزمون می تواند تاثیر چشمگیری در آینده کاری و زندگی شما داشته باشد

با همه انتقاداتی که به نحوه سنجش دانشجویان وجود دارد به هر حال برای ورود به مرحله تحصیلات تکمیلی باید در این آزمون قبول شوید

به هر حال اگر برای این آزمون برنامه دارید مطمئن باشید با برنامه ریزی درست، انتخاب صحیح منابع و تلاش و توکل شما هم جزء قبولی های آزمون سال ۱۳۹۹ خواهید بود.

همانطور که قبلا هم عرض کردم نمونه سوالات آزمون های سال قبل یکی از بهترین منابع آمادگی برای آزمون ارشد است.

با توجه به درخواست دوستان، پاسخ سوالات حسابداری کارشناسی ارشد ۱۳۹۸تهیه و به صورت رایگان می توانید دانلود نمایید.

جهت آشنایی با اینجانب لطفا کلیک نمایید