ماده ۱۲۹ قانون تجارت؛ مهم اما ناشناخته:
ماده ۱۲۹ قانون تجارت یکی از مهمترین و در عین حال مبهمترین مواد قانون تجارت است . با توجه به اهمیت این موضوع گفت و گوی سرکارخانم اعظم شریفی با دکتر عباس هشی که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۰/۱۲/۲۹ چاپ شده است به نظرم مطلب مفید و کاربردی است.

در مجامع شرکت های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولادرخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می شود؛ درخواستی که علی السویه مطرح می شود تا سهامدارانی که مهم ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند.
این در حالی است که مفاد این ماده مهم مرور ادامه

به نام خدا
بزرگتر شدن موسسات حسابرسی – ضرورتی اجتناب ناپذیر:

مهم‌ترین تحقیقات انجام شده درباره کیفیت حسابرسی، مطالعه تاثیر اندازه موسسات برکیفیت حسابرسی است. بسیاری از این تحقیقات از رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می‌کنند. دیوید و نئو(David and Neu,1993) نشان داده‌اند که موسسه‌های حسابرسی بزرگ مرور ادامه

به نام خدا

حسابداری نه از منظر یک علم، بلکه از منظر یک شغل، ویژگی متمایزی دارد و آن هم کاربردش در همه سازمانهای دولتـی، عمومـی و بنگاههای خصوصی بزرگ‌وکوچک است. شاید یکی از مهمترین نیازهای بشر برای پیشرفت اقتصادی، شفافیت اقتصادی باشد که این مهم فقط با کمک حرفه حسابداری و حسابرسی حاصل می شود.
با گذشت بیش از یک قرن از استقلال این رشته و آموزش آن در دانشگاه‌ها و همچنین گذشت نیم قرن از شکل‌گیری آن در ایران و دسترسی فراوان به انبوه اطلاعات علمی و تحقیقات مالی در دهه اخیر، جایگاه آموزش و کاربرد حسابداری در ایران مطلوب نمی باشد.
یکی از مهمترین نیازهای حسابدار خوب، مرور ادامه

حسابرسی هزینه حقوق صاحبان سهام سازمان بورس و اوراق بهادار تهرانچکیده:
پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی حسابرسی وهزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می پردازد. به همین منظور مدل گوردون به عنوان معیاری برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، لگاریتم طبیعی ارزش بازارحقوق صاحبان سهام معیاری برای محاسبه اندازه صاحبکارو معیارهای اندازه، تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس برای محاسبه کیفیت حسابرسی به کار رفته است. مرور ادامه