Skip to main content

یکی از روش های مطرح در ادغام و تملیک، تملیک سهام شرکت در بازار سرمایه ایران مطابق با شرایط معاملات عمده مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران است.

به عبارتی چنانچه شرکتی قصد تحصیل مالکیتی سهام شرکت دیگری را داشته باشد