تاثیر دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران

تاثیر دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران

یکی از مواردی که در سالهای اخیر بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، موضوع تغییر اجباری موسسات حسابرسی بعد از ۴ سال  و تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس است. با توجه به خلاء بررسی علمی این موضوع بنده با همکاری یکی از دوستانم و با راهنمایی استاد فرزانه جناب آقای دکتر یحیی حساس یگانه به بررسی علمی این موضوع پرداختیم، به عبارتی پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره تصدی کوتاه مدت( بین یک تا دو سال)،‏ میان مدت(بین سه تا چهارسال) و بلندمدت(بیش از چهار سال) مؤسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی میپردازد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران،‏ که حداقل به مدت پنج سال متوالی مورد تصدی یک موسسه حسابرسی قرار گرفته باشند و قلمرو زمانی تحقیق سال های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰است. یافته های پژوهش حاکی از این است که کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی کوتاه مدت بیشتر از دوره تصدی بلند مدت است و رابطه معناداری بین کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی میان مدت و بلندمدت وجود ندارد. نتایج تحقیق ضوابط چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی در ایران را تأیید و احتساب دوره چهارساله جهت چرخش مؤسسات حسابرسی را مطلوب ارزیابی نمی‌کند. این پژوهش خلاء فقدان تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مدل اندازه گیری در خصوص چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی در ایران را برطرف نموده و آن را از پشتوانه تئوریک برخوردار می سازد و از طرفی بررسی علمی جهت انتخاب سال های مورد تصدی توسط موسسات حسابرسی را نیز ضروری می سازد.

تاثیر دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران